Obecné obchodní podmínky

Home » Obecné obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky

Tyto Obecné obchodní podmínky BRASOM byly sestaveny ve spolupráci s Asociací spotřebitelů v rámci Skupiny pro koordinaci sebekontroly (CZ) Sociálního a ekonomického poradního sboru a vstoupí v platnost k 1. červnu 2014.

Obsah:

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Identita podnikatele

Článek 3 – Aplikace

Článek 4 – Nabídka

Článek 5 – Smlouva

Článek 6 – Právo odstoupit

Článek 7 – Závazky spotřebitele během lhůty na odstoupení

Článek 8 – Výkon práva odstoupit spotřebitelem a s ním spojené náklady

Článek 9 – Závazky obchodníka v případě odstoupení

Článek 10 – Vyloučení práva odstoupit

Článek 11 – Výkon a dodatečná záruka

Článek 12 – Dodání a provedení

Článek 13 – Trvající transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Článek 14 – Platba

Článek 15 – Postup stížností

Článek 1 – Definice

V těchto obchodních podmínkách platí následující definice:

 1. Doplňková smlouva: smlouva, na základě níž spotřebitel získává produkty, digitální obsah a/nebo služby v souvislosti s dálkovou smlouvou a tyto položky, digitální obsah a/nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě dohody mezi třetí stranou a obchodníkem;
 2. Lhůta na odstoupení: doba, během níž může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení;
 3. Spotřebitel: fyzická osoba, která jedná nezajímá za účely související se svým obchodem, podnikáním, řemeslem nebo profesí;
 4. Den: kalendářní den;
 5. Digitální obsah: data vytvořená a dodávaná ve digitální formě;
 6. Trvající výkonová smlouva: smlouva o pravidelném dodávání zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu po omezenou dobu;
 7. Trvanlivý datový nosič: každý nástroj – včetně e-mailu -, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, takovým způsobem, aby bylo možné je v budoucnu konzultovat nebo používat po dobu, která je přizpůsobena účelu, pro který jsou informace určeny, a který umožňuje nezměněné reprodukce uložených informací;
 8. Právo na odstoupení: možnost spotřebitele odstoupit od dálkové smlouvy během lhůty na odstoupení;
 9. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba nabízející spotřebitelům vzdáleně produkty, (přístup k) digitální obsah a/nebo služby;
 10. Dálková smlouva: smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému pro dálkový prodej produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb, když se až do uzavření smlouvy využívá pouze nebo společně jednoho nebo více technik dálkové komunikace.

Článek 2 – Identita podnikatele

BRASOM Výsuvné lišty
Hermelijnstraat 14
6026 WB Maarheeze [NL]
info@brasom.nl
Obchodní rejstřík: 57966095
Identifikační číslo DPH: NL002271054B39

Článek 3 – Aplikace

 1. Tyto obecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku obchodníka a na každou dálkovou smlouvu uzavřenou mezi obchodníkem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením dálkové smlouvy bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto obecných obchodních podmínek. Pokud to není rozumně možné, podnikatel před uzavřením dálkové smlouvy uvede, jak mohou být obecné obchodní podm

  ínky zkontrolovány na jeho sídle, a že budou bezplatně zaslány na žádost spotřebitele tak rychle, jak je to možné.

 3. Pokud je dálková smlouva uzavřena elektronicky, na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením dálkové smlouvy bude text těchto obecných obchodních podmínek spotřebiteli elektronicky zpřístupněn tak, aby ho spotřebitel mohl snadno uchovat na trvalém datovém nosiči. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením dálkové smlouvy uvedeno, kde lze obecné obchodní podmínky elektronicky zkontrolovat a že budou elektronicky nebo jinak bezplatně zaslány na žádost spotřebitele.
 4. Pokud se kromě těchto obecných podmínek vztahují specifické podmínky pro výrobek nebo službu, budou se mutatis mutandis vztahovat druhý a třetí odstavec a v případě rozporu může spotřebitel vždy uplatnit ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu trvání nebo je vázána podmínkami, bude to v nabídce explicitně uvedeno.
 2. Nabídka obsahuje kompletní a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný k umožnění správného posouzení nabídky spotřebitelem. Pokud podnikatel používá obrázky, ty jsou věrným zobrazením nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce nezavazují podnikatele.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojena s přijetím nabídky.

Článek 5 – Smlouva

 1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena okamžikem, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní stanovené podmínky.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, obchodník okamžitě potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Pokud přijetí této nabídky nebylo podnikatelem potvrzeno, může spotřebitel smlouvu odstoupit.
 3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikatel bude dodržovat vhodná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel může – v rámci právních rámců – ověřit, zda spotřebitel může splnit své platební závazky, a také všechny ty skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření dálkové smlouvy. Pokud podnikatel na základě této kontroly má dobrý důvod neuzavírat smlouvu, má právo odmítnout objednávku nebo žádost nebo k provedení připojit zvláštní podmínky, s uvedením důvodů.
 5. Podnikatel zašle nejpozději při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu spotřebiteli následující informace, písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl uchovat přístupným způsobem na trvalém datovém nosiči:
 6. návštěvní adresa kanceláře obchodníka, kam může spotřebitel jít se stížnostmi;
 7. podmínky, za jakých a způsobem spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení nebo, podle okolností, jasné informace o osvobození od práva na odstoupení;
 8. informace o zárukách a existujících servisních službách po prodeji;
 9. cena včetně všech daní za produkt, službu nebo digitální obsah; případně náklady na doručení; a způsob platby, dodání nebo provedení dálkové smlouvy;
 10. požadavky na ukončení smlouvy, pokud má smlouva trvání déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
 11. pokud má spotřebitel právo na odstoupení, formulář na vrácení.
 12. V případě trvající transakce se ustanovení z předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodání.

Článek 6 – Právo na odstoupení

U produktů:

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy týkající se nákupu produktu během lhůty pro rozmyšlení až do 14 dnů bez udání důvodu. Obchodník se může zeptat spotřebitele na důvod odstoupení, ale nemůže ho nutit, aby své důvody uvedl.
 2. Lhůta pro odstoupení uvedená v odstavci 1 začíná dnem následujícím po dni, kdy spotřebitel nebo třetí osoba předem určená spotřebitelem, která není přepravcem, převzala produkt, nebo:
 3. pokud spotřebitel objednal více produktů ve stejné objednávce: dnem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala poslední produkt. Obchodník může, pokud spotřebitele předem jasně informoval o tomto před procesem objednání, odmítnout objednávku více produktů s různými dodacími lhůtami.
 4. pokud dodávka produktu spočívá v několika zásilkách nebo částech: dnem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala poslední zásilku nebo část;
 5. v případě smluv o pravidelném dodávání produktů po určitou dobu: dnem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala první produkt.

V případě služeb a digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném nosiči:

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služby a smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném nosiči, do 14 dnů bez udání důvodu. Obchodník se může zeptat spotřebitele na důvod odstoupení, ale nemůže ho nutit, aby své důvody uvedl.
 2. Lhůta pro odstoupení uvedená v odstavci 3 začíná dnem následujícím po uzavření smlouvy.

Prodloužená lhůta pro odstoupení od produktů, služeb a digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném nosiči v případě neinformování o právu na odstoupení:

 1. Pokud obchodník spotřebiteli neposkytl zákonně požadované informace o právu na odstoupení, lhůta pro odstoupení vyprší 12 měsíců po skončení původní lhůty pro odstoupení stanovené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.
 2. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do 12 měsíců od účinnosti původní lhůty pro rozmyšlení, lhůta pro rozmyšlení vyprší 14 dní po dni, kdy spotřebitel obdržel tyto informace.
 3. Máte právo zrušit svoji objednávku do 14 dnů od obdržení bez udání důvodu. Po zrušení máte dalších 14 dní na vrácení produktu. Poté vám bude vrácena plná částka objednávky včetně nákladů na dopravu. Náklady na vrácení produktu z domova do obchodu hradíte sami. Pokud uplatníte své právo na odstoupení, bude produkt vrácen obchodníkovi se všemi dodanými příslušenstvími a – pokud je to rozumně možné – ve svém původním stavu a obalu. K uplatnění tohoto práva je nutné vyplnit formulář na vrácení.

Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během lhůty pro rozmyšlení

 1. Během lhůty pro rozmyšlení bude spotřebitel s produktem a balením zacházet opatrně. Rozbalí nebo použije produkt pouze v nezbytném rozsahu k určení povahy, vlastností a funkčnosti produktu. Základním principem je, že spotřebitel smí produkt zacházet a zkoumat pouze tak, jak by mu bylo dovoleno v obchodě.
 2. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu vzniklé způsobem manipulace s produktem, který přesahuje to, co je povoleno v odstavci 1.
 3. Spotřebitel nenese odpovědnost za snížení hodnoty produktu, pokud mu obchodník neposkytl veškeré zákonně požadované informace o právu na odstoupení před nebo v době uzavření smlouvy.

Článek 8 – Vykonání práva na odstoupení spotřebitelem a náklady na to spojené

 1. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení, oznámí to do lhůty pro odstoupení prostřednictvím formuláře na vrácení, po čemž mu budou zaslány pokyny k vrácení e-mailem.
 2. Spotřebitel co nejdříve, ale nejpozději do 14 dnů od dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, vrátí produkt nebo ho předá (oprávněnému zástupci) obchodníka. To není nutné, pokud obchodník nabídl, že produkt sám vyzvedne. Spotřebitel dodrží lhůtu pro vrácení v každém případě, pokud vrátí produkt před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 3. Spotřebitel vrátí produkt se všemi dodanými příslušenstvími, pokud je to rozumně možné ve svém původním stavu a obalu, a v souladu s rozumnými a jasnými pokyny poskytnutými obchodníkem.
 4. Riziko a břemeno důkazního břemene za správné a včasné uplatnění práva na odstoupení nese spotřebitel.
 5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu. Pokud obchodník neoznámí, že spotřebitel musí nést tyto náklady, nebo pokud obchodník uvede, že náklady ponesou on sám, spotřebitel nemusí nést náklady na vrácení produktu.
 6. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení, všechny dodatečné smlouvy jsou zrušeny ex lege.

Článek 9 – Povinnosti obchodníka v případě odstoupení

 1. Pokud obchodník umožní oznámení spotřebitele o odstoupení prostřednictvím elektronických prostředků, po obdržení tohoto oznámení zašle potvrzení o přijetí bez zbytečného odkladu.
 2. Obchodník vrátí náklady na produkt nebo službu, s výjimkou případných nákladů na dopravu za zpáteční zásilku, bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 14 dnů od dne, kdy mu spotřebitel oznámil odstoupení. Pokud obchodník nabízí vyzvednutí produktu sám, může s vrácením částky vyčkat, dokud nepřevezme produkt, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že vrátil produkt, podle toho, co nastane dříve.
 3. Obchodník použije pro vrácení platby stejný platební prostředek, který spotřebitel použil, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem. Vrácení je pro spotřebitele bezplatné.

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení

Obchodník může vyloučit právo na odstoupení od následujících produktů a služeb, ale pouze pokud to obchodník jasně uvedl při nabídce nebo nejpozději v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy:

 1. Produkty nebo služby, jejichž cena je podléhá kolísání na finančním trhu, na který má podnikatel omezený vliv, a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení
 2. Smlouvy o poskytování služeb po plném splnění služby, ale pouze pokud:
 3. služba byla zahájena s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
 4. spotřebitel prohlásil, že ztrácí své právo na odstoupení poté, co obchodník smlouvu plně splnil;
 5. Produkty vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou předem vyrobené a které jsou vytvořeny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele nebo jsou zřetelně určeny konkrétní osobě;
 6. Produkty, které rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost;
 7. Uzavřené produkty, které nejsou vhodné k vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny a jejichž pečeť byla porušena po dodání;
 8. Produkty, které svou povahou jsou po dodání nevratně smíchány s jinými produkty;
 9. Dodání digitálního obsahu jiným způsobem než na hmotném nosiči, ale pouze pokud:
 10. služba byla zahájena s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
 11. spotřebitel prohlásil, že tím ztrácí své právo na odstoupení.

Článek 11 – Dodržování smlouvy a dodatečná záruka

 1. Obchodník zaručuje, že produkty a/nebo služby splňují smlouvu, specifikace uvedené v nabídce, rozumné požadavky ohledně zdravotní nezávadnosti a/nebo použitelnosti a platné právní předpisy a/nebo vládní nařízení platná v době uzavření smlouvy. Pokud je dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že produkt je vhodný pro jiné než běžné použití.
 2. Extra záruka poskytnutá obchodníkem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje práva a nároky, které spotřebitel může uplatnit proti obchodníkovi na základě smlouvy, pokud obchodník nesplní svou část smlouvy.
 3. Extra záruka znamená veškeré závazky podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, ve kterých spotřebiteli přiznává určitá práva nebo nároky, které přesahují to, k čemu je zákonem povinen v případě, že nesplní svou část dohody.

Článek 12 – Dodání a provedení

 1. Podnikatel bude věnovat největší možnou péči při přijímání a provedení objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel sdělil podnikateli.
 3. S ohledem na to, co je uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek, podnikatel provede přijaté objednávky s vhodnou rychlostí, ale nejpozději do 30 dnů, pokud není dohodnuto jiné dodací lhůty. Pokud dojde ke zpoždění dodání nebo pokud nelze objednávku provést nebo lze provést pouze částečně, spotřebitel bude o tom informován nejpozději 30 dnů po zadání objednávky. V tomto případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez nákladů a právo na případné náhrady škody.
 4. Po rozvázání v souladu s předchozím odstavcem vrátí podnikatel spotřebiteli uhrazenou částku bez zbytečného odkladu.
 5. Riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese podnikatel až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli sdělenému zástupci, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Článek 13 – Trvající obchodní transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení:

 1. Spotřebitel může kdykoliv ukončit smlouvu uzavřenou na neurčito, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, s dodržením dohodnutých pravidel ukončení a s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.
 2. Spotřebitel může kdykoliv ukončit smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky produktů nebo služeb na konci stanovené doby v souladu s platnými pravidly ukončení a s výpovědní lhůtou nepřesahující jednoho měsíce.
 3. Spotřebitel může ukončit smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:

– ukončit kdykoliv a není omezen ukončením v konkrétním termínu nebo v určitém období;

– alespoň je ukončit stejným způsobem, jakým byly uzavřeny;

– vždy ukončit se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si stanovil podnikatel.

Obnovení:

 1. Smlouva uzavřená na dobu určitou, která má za cíl pravidelné dodávky produktů nebo služeb, nemůže být bezděčně prodloužena nebo obnovena na dobu určitou.
 2. Smlouva uzavřená na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, může být bezděčně obnovena pouze na dobu neurčitou, pokud spotřebitel může kdykoliv ukončit s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

Trvání:

 1. Pokud má smlouva trvání déle než jeden rok, po uplynutí jednoho roku může spotřebitel smlouvu kdykoliv ukončit s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud rozumnost a spravedlnost nepřekážejí ukončení před uplynutím dohodnuté doby.

Článek 14 – Platba

 1. Kromě-li je v smlouvě nebo dodatečných podmínkách uvedeno jinak, částky dlužené spotřebitelem musí být uhrazeny před dodáním. V případě dohody na poskytnutí služby musí být platba splněna do 14 dnů poté, co spotřebitel obdržel potvrzení o smlouvě.
 2. Pokud byla stanovena předplatba, spotřebitel nemůže uplatňovat žádná práva týkající se provedení dané objednávky nebo služby před tím, než byla uhrazena dohodnutá předplatba.
 3. Spotřebitel má povinnost okamžitě oznámit nepřesnosti v údajích o platbě poskytnutých nebo uvedených podnikateli.
 4. Pokud spotřebitel nedodrží svůj platební závazek včas, je, po oznámení podnikatele o zpožděné platbě a udělení spotřebiteli lhůty 14 dnů k dodržení svých platebních povinností, po nezaplacení v této 14denní lhůtě, povinen zaplatit zákonné úroky z dlužné částky a podnikatel má právo účtovat mu mimosoudní náklady na inkaso vzniklé jemu. Tyto náklady na inkaso činí maximálně: 15 % z nezaplacených částek do výše 2 500 €; 10 % z dalších 2 500 € a 5 % z dalších 5 000 €, s minimem 40 €. Podnikatel může odchýlit od těchto částek a procent pro dobro spotřebitele.

Článek 15 – Postup při stížnostech

 1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný postup pro řešení stížností a řídí se jím v souladu s tímto postupem.
 2. Stížnosti na provedení smlouvy musí být podány podnikateli v rozumné době poté, co spotřebitel zjistil nedostatky, a musí být plně a jasně popsány.
 3. Stížnosti, které byly podány podnikateli, budou zodpovězeny do 14 dnů od data doručení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví v průběhu 14denní lhůty s potvrzením o přijetí a uvedením data, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 4. Stížnost na produkt, službu nebo službu podnikatele lze podat také prostřednictvím kontaktního formuláře.
 5. Pokud nelze stížnost dohodnout dohodnout vzájemně do rozumné doby nebo do 3 měsíců od podání stížnosti, vzniká spor, který podléhá postupu řešení sporů.
 6. Radíme vám, abyste nejprve nám oznámili stížnosti e-mailem na adresu info@brasom.nl. Pokud toto nevede k řešení, je možné předložit svůj spor k řešení Evropské komise prostřednictvím platformy ODR. Tuto platformu ODR můžete najít na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Close
Close
Obchod
0 Nákupní košík
Close

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Bekijk alle producten